2013 – 20 Jahre KSO

chronik-2013-3
chronik-2013-5